12. jan, 2017

Årsmöte

Kallelse årsmöte GRTK 
Datum: 2017-02-12 KL:14:00  Plats: Gutavallens lokal
*Årsmöte
Fika serverasVÄLKOMNA
Dagordning GRTK:s årsmöte 2017
1. Mötets öppnande.
2. Val av ordförande att leda dagens förhandlingar.
3. Val av protokollförare för dagen.
4. Val av två(2) justerare (tillika rösträknare) att jämte ordförande justera dagens protokoll.
5. Fråga om mötet är i laga ordning utlyst.
6. Föredragning av styrelsens verksamhetsberättelse.
7. Föredragning av styrelsens balans och resultat rapport.
8. Föredragning av revisionsberättelse.
9. Fråga om ansvarsfrihet fö
r styrelsen verksamhetsåret 2016.
10. Val av ordförande på 1å
r.  
I tur att avgå: Ulrika Jernberg
11. Val av (3) övriga styrelseledamöter på 2år. 

I tur att avgåMarianne Thomsson, Nina Lennström, Felicia Härlin Ohlander
12. Fyllnadsval av (2) övriga styrelseledamöter på 1 år.
Avgår innan mandatperioden utgått: Zofia Blomberg, Anette Flodman
13
. Val av (3) styrelsesuppleanter på 1år. 
tur att avgå: Jessica Johansson, Annica Klang, en vakant plats
14
. Val av (2) revisorer på 1år. 
I tur att avgå: Ankie Johansson, Annika Hellgren.
15
. Val av (2) revisorssuppleanter på 1år. 
I tur att avgå: Inga valda vid förra årsmötet
16
. Val av valberedning till nästa årsmöte. 
I tur att avgå: Ulrika Jägerup(sammankallande), Jeanette Johansson.
17
. Val av två ombud till SPTF´s representantskaps möte, samt val av suppleanter.
18
. Val av två ombud till SPTF´s årsmöte(en representant för varje påbörjad 50-tal medlemmar).
19. Motioner.
20
. Fastställande av medlemsavgifter för 2018.
21. Frågor väckta av styrelsen.
22
. Förslag till verksamhetsplan 2017.
23
. Mötets avslutande. 

Styrelsens sammansättning innan årsmötet
Ordförande: Ulrika Jernberg (utgående period)
Ordinarie ledamot: Zofia Blomberg (t.o.m 2017), Annelie Nilsson (t.o.m 2017), Anette Flodman (t.o.m 2017),
Marianne Thomsson (utgående period) Nina Lennström (utgående period), Felicia Härlin Ohlander (utgående period) 
Suppleant: Jessica Johansson (utgående period), Annica Klang (utgående period), Vakant (utgående period)